Stoholm Kirke

Stoholm kirke er opført i årene 1969 - 1971, og indviet den 7. marts 1971. Indtil da havde byen og sognet kun Feldingbjerg kirke, en lille landsbykirke beliggende 2 - 3 km fra Stoholm, suppleret med Stoholm missionshus, som var indviet som midlertidig kirkesal. Her blev der holdt 1 månedlig gudstjeneste. Herfra blev der også forrettet begravelser, idet Stoholm kirkegård allerede blev indviet og taget i brug i 1947.

Stoholm er en relativ ny stationsby, vokset op omkring jernbanen, hvorfor det også var naturligt, at sognets kirke var opført i lokaliteten Feldingbjerg, bestående af en samling gårde, en skole, og altså en kirke.

Sognets udvikling foregik imidlertid i Stoholm, og udviklingen er i de sidste 50 år taget til i styrke, så behovet for en ny kirke udviklede sig i takt hermed.

Allerede i 1929 blev det første beløb på ca. 25.000 kr. (efter datidens målestok et kæmpebeløb) stillet i udsigt af en af byens borgere med henblik på opførelse af en kirke i Stoholm.

Mange år og adskillige menighedsrådsperioder senere, i 1943, nedsattes den første komité, som skulle arbejde for opførelsen af en kirke i Stoholm. Det skulle vise sig at blive et endog meget langt og sejt træk, før Stoholm kirke var en realitet.

Den første skitse, som var meget i stil med de gamle landsbykirker og som i en lang årrække var det, der blev satset på, blev opgivet, og opgaven med at udarbejde et nyt projekt blev overdraget til kgl. bygningsinspektør Leopold Teschl, Frederikshavn.

Det er resultatet af hans arbejde vi i dag ser som Stoholm kirke, en kirke, hvor stilen fra de gamle landsbykirker helt er forladt til fordel for en mere tidløs stil, men som dog er i takt med nutidens byggestil hvad angår kirker.

Selvom der var gået mange år, og mangeartede aktiviteter og indsamlinger med det formål at skaffe penge til kirkebyggeriet var iværksat, var det alligevel en svær opgave at få økonomien i kirkebyggeriet til at hænge sammen, hvilket da også resulterede i, at organist og menighed ved kirkens indvielse den 7.marts 1971, måtte affinde sig med, at der kun var et harmonium til rådighed, at der, hvor der i dag er den smukke glasmosaikrude, kun var triste afblændede felter at se på, at der, hvor vi i dag har et smukt krucifiks som alterudsmykning, måtte tages til takke med et simpelt trækors.

Alt dette er der i den mellemliggende periode fundet midler til ad forskellige kanaler, bl.a. ved indsamlinger og testamentariske gaver.

Finansieringsplanen for kirkebyggeriet så således ud:

 

Indsamlet beløb:              160.000 kr. 
Statstilskud:      375.000 kr. 
Låneoptagelse   515.000 kr. 
I alt       1.050.000 kr. 

Finansieringsplanen blev fint overholdt, idet det endelige byggeregnskab lød på

1.002.696 kr., heri ikke indbefattet de nævnte mangler ved kirkens indvielse.

 

Menighedslokaler.

Menigheden savnede i høj grad lokaler til afholdelse af menighedsmøder og lignende, ligesom konfirmanderne, der gennem årene var blevet undervist i forskellige lokaler, bl.a. på skolen, i missionshuset og sidst, efter transport, i konfirmandstuen i Kobberup.

Menighedsrådet arbejdede derfor ihærdigt for at lægge midler til side for at muliggøre opførelsen af menighedslokaler i forbindelse med kirken.

Inflationen løb imidlertid hurtigere end det opsparede beløb voksede, hvorfor en egentlig lånefinansiering blev resultatet, da der endelig i 1997 fra provsti og stift blev givet grønt lys for en tilbygning til Stoholm kirke, det vi i dag kender som Stoholm kirkecenter.

Denne tilbygning blev opført efter tegninger af arkitekt Jens Vilhelmsen, og bygningen harmonerer smukt ind i billedet af Stoholm kirke, samtidig med, at rummene funktionelt lever op til de ønsker, som menighedsrådet havde for centret.

Disse lokaliteter blev indviet i 1998, og byggeriet kostede 4,3 mio. kr., finansieret dels ved opsparede midler, men mest ved optagelse af stiftsmiddellån.

Ud over at lokalerne anvendes til konfirmandundervisning, foregår der også et væld af andre aktiviteter til glæde for sognets beboere, desuden er der i dag også indrettet kirkekontor/kordegnekontor.

 

 

Mosaik i kirken

Glasmosaikruden i kirken er lavet af Poul Winther, maler i Skagen og udpeget af kunstfonden. Ruden blev opsat i ugen efter den 25/5 1975, således at den var klar til gudstjenesten søndag den 1. juni.